De algemene voorwaarden

SPELREGELS

Jouw relatie als gebruiker met ons, Gerrard Street (met KvK-nummer: 66099471), is aan deze Algemene Voorwaarden, samen met de verwijzingen die ze bevatten, onderworpen en worden hierna genoemd: de Voorwaarden. Lees dit document aandachtig door, voordat je via de website de koptelefoon besteld, om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden die op het moment van je aankoop van toepassing zijn begrijpt.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@gerrardstreet.nl of per post: Gerrard Street, Blaak 6, 3011 TA Rotterdam. We zijn telefonisch bereikbaar op 0636444658. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2019.

Gerrard Street

Gerrard Street BV, gevestigd Blaak 6 te Rotterdam, Kamer van Koophandel.

Jij (“je”, “jou”, “jouw”)

De klant.

Koptelefoon

De Gerrard Street koptelefoon, met inbegrip van de vervangbare onderdelen daarvan, en upgrades die worden aangeboden.

Website

De website van Gerrard Street : www.gerrardstreet.nl.

Abonnement

Overeenkomst tussen klant en Gerrard Street.

1.1 Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle contracten, en overige verplichtingen tussen jou en ons, en sluiten alle andere voorwaarden uit. Ongeacht of die door jou of derden zijn verstrekt, tenzij Gerrard Street daarmee eerder schriftelijk akkoord is gegaan.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je van ons abonnement gebruik maakt.

2.1 De koptelefoon wordt verhuurd voor minimaal één periode (afhankelijk of je een abonnement hebt of hebt gekocht) en het abonnement heeft een onbeperkte looptijd. De opzegtermijn is één maand. Opzeggen dient te gebeuren via ‘Mijn Account’ op de website van Gerrard Street vóór de start van de opvolgende periode.

2.2 De volgende punten zitten in het abonnement:

Huur van de koptelefoon;

Reparatieservice door slijtage en gebruik zoals bijvoorbeeld;

 • Oor- en hoofdkussen(s)
 • Klankkasten
 • Kabel(s)
 • Knoppen
 • Hoofdband
 •  

Upgrades;

Verzendingen van reparaties (retourenveloppen en verzendkosten worden betaald door Gerrard Street).

2.3 Gerrard Street houdt zich het recht voor het abonnement per direct te beëindigen.

2.4 De koptelefoon blijft eigendom van Gerrard Street.

2.5 Doorverkopen of verhuren van de koptelefoon is verboden.

3.1 De koptelefoon die wij op dit moment aanbieden, wordt alleen in Nederland en België geleverd.

3.2 Wij leveren de koptelefoon af op het adres dat jij bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.

3.3 De koptelefoon wordt geleverd in losse modules; te weten twee klankkasten, twee knoppen, twee oorkussens, één hoofdkussen, één hoofdband, één kabel en één jack koppelstuk, inclusief instructies voor assemblage van de modules.

3.4 In geval van overmacht kan Gerrard Street niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet of vertraagd leveren van onze prestaties. In deze voorwaarden wordt onder “overmacht” verstaan iedere oorzaak die buiten de redelijke invloed van Gerrard Street valt en die de normale nakoming van een verplichting verhindert.

4.1 Je mag de koptelefoon altijd binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. Dit kun je doen door de koptelefoon in de ontvangen verpakking te zenden naar Gerrard Street, Blaak 6 (3e verdieping), 3011TA te Rotterdam

4.2 Als wij het product hebben ontvangen en deze is onbeschadigd, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

4.3 De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening.

4.4 Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je de koptelefoon wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

4.5 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement dien jij de koptelefoon te retourneren in de doos die je ontving bij levering, of in een eigen doos. Je kunt via het retour portaal simpel een retourzending aanvragen. Je ontvangt vervolgens een verzendlabel voor de retourzending via e-mail. Print dit label uit, plak het op de doos en lever deze in bij een PostNL punt bij jou in de buurt. Zodra hij is ingenomen door PostNL annuleren wij jouw abonnement!

4.6 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement wordt de koptelefoon binnen 30 dagen ingeleverd bij Gerrard Street. Wanneer er onderdelen ontbreken worden deze in rekening gebracht bij jou.

5.1 Gerrard Street heeft als streven het te vervangende onderdeel binnen 92 uur te leveren, nadat de reparatie is opgegeven via de website van Gerrard Street.

5.2 Op de website staan instructies vermeld hoe je kan testen welke module defect is.

5.3 Indien deze streeftijd niet gehaald wordt kan er door jou geen aanspraak gemaakt worden op eventuele compensatie of vergoeding.

5.4 Bij levering van de vervangende module wordt een retourenvelop voor de verouderde module geleverd. De retourenvelop inclusief de verouderde module dient binnen 30 dagen bij Gerrard Street terug te zijn. Gerrard Street betaalt de verzendkosten bij reparaties.

5.5 Gerrard Street behoudt zich het recht voor om een koptelefoon niet te repareren, maar een vervangende koptelefoon aan te bieden.

6.1 In geval van diefstal dien je altijd aangifte te doen bij de Politie, en neem je contact op met Gerrard Street. Indien er geen aangifte wordt gedaan, of de koptelefoon is verloren, wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag komt boven op het Eigen Risico, is terug te vinden in Tabel 1, en is afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 1

 • BIRD/BIRD*R     €120
 • DAY                      €120
 • BOSS                    €180
 • PRINCE                €240

6.2 Indien er aangifte wordt gedaan van diefstal geldt een Eigen Risico. Het Eigen Risico per type abonnement is terug te vinden in Tabel 2. Gerrard Street kan een kopie van de aangifte vragen.

Tabel 2

 • BIRD/BIRD*R      €40
 • DAY                      €40
 • BOSS                    €60
 • PRINCE                €80

6.3 Elk jaar dat er geen aanspraak wordt gemaakt op de diefstal/verlies regeling zal het Eigen Risico met 10,- euro verlaagd worden, totdat een Eigen Risico van €0 is bereikt.

6.4 In geval van diefstal of verlies van de koptelefoon wordt het Eigen Risico van jou verhoogd met 30,- euro.

7.1 De abonnementhouder is verplicht tot betaling van de abonnementskosten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

7.2 De abonnementhouder is verplicht bij ontvangst van de koptelefoon te controleren of deze compleet is, en bij onvolledigheid dit binnen 7 dagen te melden.

7.3 Jij brengt geen veranderingen aan de koptelefoon aan, tenzij dit noodzakelijk is voor een reparatie en op instructie van Gerrard Street.

7.4 Als jij de koptelefoon in gebruik geeft aan een derde, is tevens die derde gebonden aan deze Voorwaarden. Hierbij blijft de abonnementhouder eindverantwoordelijk voor de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

8.1 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

8.2 De prijs per maand voor een abonnement staat in onze webshop aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met iDeal. Gerrard Street behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen.

8.3 Je geeft bij het aangaan van een abonnement, Gerrard Street een machtiging om maandelijks de abonnementskosten, en eventuele andere gemaakte kosten, automatisch af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer met incassant-ID NL78ZZZ660994710000.

8.4 Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso, dienen alle facturen van Gerrard Street binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Gerrard Street aan te geven rekeningnummer. Vindt er na 14 dagen geen betaling plaats, stuurt Gerrard Street een aanmaning welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen is voldaan, kan Gerrard Street een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van abonnementhouder.

9.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een initiële periode als opgenomen in het abonnementscontract. Na het verstrijken van de periode wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Gerrard Street heeft het recht het abonnement direct te beëindigen indien jij:

 • één of meerdere bepalingen van het abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • uitstel van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 • overlijdt;
 • onder curatele bent of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over jouw vermogen verliest;
 •  

9.2 Je kunt op elk moment je abonnement opzeggen door de koptelefoon via het retourformulier terug te sturen. Houd er rekening mee dat Gerrard Street eventueel openstaand tegoed niet terugstort. Dus stel dat je na 3 maanden jouw koptelefoon met jaarlijks abonnement terugstuurt, is dat misschien zonde.

Indien de koptelefoon niet binnen de termijn van 30 dagen na beëindiging van het contract of na een abonnement switch bij Gerrard Street is ingeleverd, behoudt Gerrard Street het recht om een boete in rekening te brengen. Deze boete is afhankelijk van je type abonnement zie tabel 3. Ook kan Gerrard Street aangifte tegen jou doen, wegens diefstal van de koptelefoon.

Tabel 3

 • BIRD/BIRD*R.      €120
 • DAY                       €120
 • BOSS                     €180
 • PRINCE                  €240

De koptelefoon dient compleet te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is heeft Gerrard Street recht het missende onderdeel in rekening te brengen bij de klant. In tabel 4 staan de prijzen voor de onderdelen weergeven die in rekening worden gebracht, als ze niet ingeleverd worden.

Tabel 4

 • mini-jack audiokabel         €12,50
 • USB-C kabel                       €12,50

11.1 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het tijdelijk doorgeven van eventuele gebreken en schades.

11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

12.1 Je bent gehouden correcte, actuele en volledige informatie (registratiegegevens) te verstrekken, welke nodig is om onze koptelefoon te bestellen. Deze informatie moet te allen tijde actueel zijn; je bent derhalve gehouden deze informatie in geval van wijzigingen te vernieuwen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan omdat je registratiegegevens niet actueel zijn.

12.2 Wij zullen de registratiegegevens gebruiken om de door jou bestelde koptelefoon te leveren en om je, voor of na de verkoop, updates en informatie met betrekking tot de koptelefoon te doen toekomen. Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Wij zullen die informatie niet aan derden verkopen en de verwerking ervan is onderworpen aan de bestaande privacywet- en regelgeving in Nederland.

12.3 Als je niet meerderjarig bent, of als je namens iemand anders handelt, heb je toestemming nodig van de persoon in kwestie of een wettelijk vertegenwoordiger.

12.4 Wij behouden ons het recht voor het contract op redelijke gronden te ontbinden als door jou verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is. Als het contract op deze gronden wordt ontbonden, heb je geen recht op schadevergoeding en ben je aansprakelijk voor schade die Gerrard Street lijdt, zoals extra verzendkosten.

Gerrard Street houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Gerrard Street maakt wijzigingen minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend.

14.1 Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur jouw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@gerrardstreet.nl. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vier dagen nadat we de klacht hebben ontvangen.

14.2 Zowel jij als Gerrard Street heeft het recht het abonnement per direct te beëindigen indien de wederpartij diens verplichtingen zoals beschreven in de Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

15.1 Nederlands recht.

15.2 In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.

Artikel 1 – Bestelling 

Voor jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms jouw telefoonnummer nodig . Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van jouw bestelling schakelen wij geen dienstverleners in.

Artikel 2 – Nieuwsbrief 

Gerrard Street biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Artikel 3 – Marktonderzoek 

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Gerrard Street zal dan jouw gegevens gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Gerrard Street. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Jouw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar. Daarnaast worden de antwoorden niet aan jouw e-mailadres gekoppeld.

Artikel 4 – Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen. Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Artikel 5 – Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Gerrard Street kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij jou aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen.

Postadres: Gerrard Street BV Blaak 6, 3011 TA Rotterdam. Telefoon: 0636444658 E-mail: info@gerrardstreet.nl

17.1 Life Time betekent dat onderdelen gratis te vervangen zijn wanneer ze stuk of versleten zijn.

17.2 Als huidige klant kan je overstappen naar koop. Je krijgt korting op de koptelefoon die je dan wilt aanschaffen. De korting wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat je klant bent. (Voorbeeld: 1 jaar klant = 15% korting op het aankoopbedrag) Hiervoor dien je contact op te nemen via info@gerrardstreet.nl.

17.3 De Life Time service is alleen beschikbaar voor eigen gebruik, verkoop je de koptelefoon weer door aan iemand anders, is de service niet meer van toepassing.

17.4 Kapotte onderdelen dienen teruggestuurd te worden naar Gerrard Street, het doorverkopen van losse onderdelen is dan ook niet toegestaan.


Als wij misbruik verdenken kunnen wij de service beëindigen. Het is dan niet meer mogelijk nieuwe onderdelen te bestellen via de website als er iets stuk gaat.