Chat with us, powered by LiveChat
Algemene voorwaarden

DE SPELREGELS

 

Jouw relatie als gebruiker met ons, Gerrard Street (met KvK-nummer: 66099471), is aan deze algemene voorwaarden, samen met de verwijzingen die ze bevatten, onderworpen en worden hierna genoemd: de Voorwaarden. Lees dit document aandachtig door voordat je via de Website de hoofdtelefoon bestelt om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden die op het moment van je aankoop van toepassing zijn, begrijpt.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@gerrardstreet.nl of per post: Gerrard Street, Westerkade 16, 3511 HB Utrecht. Je kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 47 006 223. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 mei 2016.

  - DEFINITIES

  Gerrard Street

  Gerrard Street BV, gevestigd Westerkade 16 te Utrecht, Kamer van Koophandel

  Jij (“je”, “jou”, “jouw”)

  De klant.

  Hoofdtelefoon

  De Gerrard Street hoofdtelefoon met inbegrip van de vervangbare onderdelen daarvan, en upgrades die worden aangeboden.

  Website

  De website van Gerrard Street : www.gerrardst.nl

  Abonnement

  Overeenkomst tussen klant en Gerrard Street

  1. TOEPASSELIJKHEID

  1.1 Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle contracten en overige verplichtingen tussen jou en ons en sluiten alle andere voorwaarden uit, ongeacht of die door jou of derden zijn verstrekt, tenzij Gerrard Street daarmee eerder schriftelijk akkoord is gegaan.

  1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je van ons abonnement gebruik maakt.

  2. ABONNEMENT

  2.1 De hoofdtelefoon wordt verhuurd voor minimaal één periode (afhankelijk van het abonnement een maand of een jaar) en het Abonnement heeft een onbeperkte looptijd. De opzegtermijn is één maand. Opzeggen dient te gebeuren via ‘Mijn Account’ op de website van Gerrard Street vóór de start van de opvolgende periode.

  2.2 De volgende punten zitten in het Abonnement:

  1. Huur van de Hoofdtelefoon;
  2. Reparatieservice door slijtage en gebruik zoals bijvoorbeeld:
  • Oor- en hoofdkussen(s)
  • Klankkasten
  • Kabel
  • Knoppen
  • Hoofdband
  1. Upgrades
  2. Verzendingen (retourenveloppen en verzendkosten worden betaald door Gerrard Street)

  2.3 Gerrard Street houdt zich het recht voor het abonnement per direct te beëindigen.

  2.4 De hoofdtelefoon blijft eigendom van Gerrard Street.

  2.5 Doorverkopen of verhuren van de hoofdtelefoon is verboden.

  3. LEVERING

  3.1 De hoofdtelefoon die wij op dit moment aanbieden, wordt alleen in Nederland geleverd.

  3.2 Wij leveren de hoofdtelefoon af op het adres dat jij bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.

  3.3 De hoofdtelefoon wordt geleverd in losse Modules, te weten twee klankkasten, twee knoppen, twee oorkussens, één hoofdkussen, één hoofdband, één kabel en één jack koppelstuk inclusief instructies voor assemblage van de modules.

  3.4 Je verklaart ermee bekend te zijn dat de hoofdtelefoon, tenzij anders aangegeven, op het moment van aankoop nog niet gemaakt is. De aan jou verstrekte leverdata zijn derhalve schattingen en zijn afhankelijk van het productieproces en andere factoren, zoals de gekozen verzendmethode. Je wordt op de hoogte worden gebracht van de geschatte leverdata en de status van de productie van de hoofdtelefoon alsmede van eventuele wijzigingen daarvan.

  3.5 In geval van overmacht kan Gerrard Street niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet of vertraagd leveren van onze prestaties. In deze Voorwaarden wordt onder “overmacht” verstaan iedere oorzaak die buiten de redelijke invloed van Gerrard Street valt en die de normale nakoming van een verplichting verhindert.

  4. RETOUR BELEID

  4.1 Je mag de hoofdtelefoon altijd binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. Dit kun je doen door de hoofdtelefoon in de ontvangen verpakking te zenden naar Gerrard Street, Westerkade 16, 3511 HB in Utrecht.

  4.2 Als wij het product hebben ontvangen en deze is onbeschadigd, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

  4.3 De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening.

  4.4 Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je de hoofdtelefoon wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

  4.5 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement dien jij de hoofdtelefoon te retourneren in de doos die je ontving bij levering, of in een eigen doos. Je kunt via het retour portaal simpel en kosteloos een retourzending aanvragen. Je ontvangt vervolgens een verzendlabel voor de retourzending via e-mail. Print dit label uit, plak het op de doos en lever deze in bij een PostNL punt bij jou in de buurt. Zodra hij is ingenomen door PostNL annuleren wij jouw abonnement!

  4.6 Bij (tussentijdse) beëindiging van het Abonnement wordt de hoofdtelefoon binnen 30 dagen ingeleverd bij Gerrard Street. Wanneer er onderdelen ontbreken worden deze in rekening gebracht bij jou.

  5. REPARATIE

  5.1 Gerrard Street heeft als streven het te vervangende onderdeel binnen 92 uur te leveren, nadat de reparatie is opgegeven via de website van Gerrard Street.

  5.2 Op de website staan instructies vermeld hoe je kan testen welke module defect is.

  5.3 Indien deze streeftijd niet gehaald wordt kan er door jou geen aanspraak gemaakt worden op eventuele compensatie of vergoeding.

  5.4 Bij levering van de vervangende module wordt een retourenvelop voor de verouderde module geleverd. De retourenvelop inclusief de verouderde module dient binnen 30 dagen bij Gerrard Street terug te zijn. Gerrard Street betaalt de verzendkosten.

  5.5 Gerrard Street behoudt zich het recht voor om een hoofdtelefoon niet te repareren, maar een vervangende hoofdtelefoon aan te bieden.

  6. DIEFSTAL & VERLIES

  6.1 In geval van diefstal dien je altijd aangifte te doen bij de Politie. In geval van diefstal neem je tevens contact op met Gerrard Street. Indien er geen aangifte worden gedaan, of de koptelefoon is verloren, wordt een bedrag van 120,- euro plus het Eigen Risico in rekening gebracht.

  6.2 Indien er aangifte wordt gedaan van diefstal geldt een Eigen Risico van 60,- euro dat in rekening gebracht wordt. Gerrard Street kan een kopie van de aangifte vragen.

  6.3 Elk jaar dat er geen aanspraak wordt gemaakt op de diefstal/verlies regeling zal het Eigen Risico met 20,- euro verlaagd worden, totdat een Eigen Risico van €0 is bereikt.

  6.4 In geval van diefstal of verlies van de hoofdtelefoon wordt het Eigen Risico van jou verhoogd met 30,- euro.

  7. VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEMENTHOUDER

  7.1 De Abonnementhouder is verplicht tot betaling van de abonnementskosten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

  7.2 De Abonnementhouder is verplicht bij ontvangst van de hoofdtelefoon te controleren of deze compleet is en bij onvolledigheid dit binnen 7 dagen te melden.

  7.3 Jij brengt geen veranderingen aan de hoofdtelefoon aan, tenzij dit noodzakelijk is voor een reparatie en op instructie van Gerrard Street.

  7.4 Als jij de hoofdtelefoon om niet in gebruik geeft aan een derde is tevens die derde gebonden aan het bepaalde in deze Voorwaarden, maar de Abonnementhouders blijft eindverantwoordelijk voor de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

  8. BETALINGEN

  8.1 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

  8.2 De prijs per maand voor een abonnement staat in onze webshop aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met iDeal. Gerrard Street behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen.

  8.3 Je geeft bij het aangaan van een Abonnement Gerrard Street een machtiging om maandelijks de abonnementskosten en eventuele andere gemaakte kosten automatisch af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer met incassant-ID NL78ZZZ660994710000.

  8.4 Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso, dienen alle facturen van Gerrard Street binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Gerrard Street aan te geven rekeningnummer. Vindt er na 14 dagen geen betaling plaats stuurt Gerrard Street een aanmaning welke binnen 14 dagen moet worden betaald.

  8.5 Indien jij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Gerrard Street de vordering uit handen geven, in welk geval jij tevens gehouden bent tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

  9. DUUR, OPZEGGEN EN BEËINDIGING

  9.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een initiële periode als opgenomen in het abonnementscontract. 
Na het verstrijken van de periode wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
 Gerrard Street heeft het recht het abonnement direct te beëindigen indien jij

  • één of meerdere bepalingen van het abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • uitstel van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • overlijdt;
  • onder curatele bent of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over jou vermogen verliest;

  9.2 Je kunt op elk moment je abonnement opzeggen door de hoofdtelefoon via het retourportaal kosteloos terug te sturen. Houd er rekening mee dat Gerrard Street eventueel openstaand tegoed niet terugstort. Dus stel dat je na 3 maanden jouw hoofdtelefoon met jaarlijks abonnement terugstuurt, is dat misschien zonde.

  10. BOETE BEPALING

  Indien de hoofdtelefoon niet binnen de termijn van 30 dagen na beëindiging van het contract bij Gerrard Street is ingeleverd, behoudt Gerrard Street het recht om een boete van 180,- euro in rekening te brengen. Ook kan Gerrard Street aangifte tegen jou doen, wegens diefstal van de hoofdtelefoon.

  11. AANSPRAKELIJKHEID

  11.1 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het tijdelijk doorgeven van eventuele gebreken en schades.

  11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik voor een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

  12. REGISTRATIE GEGEVENS

  12.1 Je bent gehouden correcte, actuele en volledige informatie (registratiegegevens) te verstrekken, welke nodig is om onze hoofdtelefoon te bestellen. Deze informatie moet te allen tijde actueel zijn; je bent derhalve gehouden deze informatie in geval van wijzigingen te vernieuwen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan omdat je registratiegegevens niet actueel zijn.

  12.2 Wij zullen de registratiegegevens gebruiken om de door jou bestelde hoofdtelefoon te leveren en om je, voor of na de verkoop, updates en informatie met betrekking tot de hoofdtelefoon te doen toekomen. Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Wij zullen die informatie niet aan derden verkopen en de verwerking ervan is onderworpen aan de bestaande privacywet- en regelgeving in Nederland.

  12.3 Als je niet meerderjarig bent, of als je namens iemand anders handelt, heb je toestemming nodig van de persoon in kwestie of een wettelijk vertegenwoordiger.

  12.4 Wij behouden ons het recht voor het contract op redelijke gronden te ontbinden als door jou verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is. Als het contract op deze gronden wordt ontbonden, heb je geen recht op schadevergoeding en ben je aansprakelijk voor schade die Gerrard Street lijdt, zoals extra verzendkosten.

  13. WIJZIGING

  Gerrard Street houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Gerrard Street maakt wijzigingen minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend.

  14. NIET NAKOMEN VERPLICHTINGE

  14.1 Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur jouw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@gerrardst.nl. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vier dagen nadat we de klacht hebben ontvangen.

  14.2 Zowel jij als Gerrard Street heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien de wederpartij diens verplichtingen zoals beschreven in de Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

  15. TOEPASSELIJK RECHT

  15.1 Nederlands recht.

  15.2 In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.

  BIJLAGE PRIVACY

  Gerrard Street vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Gerrard Street wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat Gerrard Street zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Gegevensregistratie en algemeen gebruik

  Artikel 1 – Bestelling

  Voor jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms jouw telefoonnummer nodig . Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van jouw bestelling schakelen wij geen dienstverleners in.

  Artikel 2 – Nieuwsbrief

  Gerrard Street biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  Artikel 3 – Marktonderzoek

  Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Gerrard Street zal dan jouw gegevens gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Gerrard Street. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Jouw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar. Daarnaast worden de antwoorden niet aan jouw e-mailadres gekoppeld.

  Artikel 4 – Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen. Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

  Artikel 5 – Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Gerrard Street kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij jou aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen.

  Postadres: Gerrard Street BV Westerkade 16, 3511 HB Utrecht. Telefoon: 0647006223 E-mail: info@gerrardst.nl

  Artikel 6 – Herroeping en bezwaar

  Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor onze producten en diensten. Je kunt via info@gerrardst.nl bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame. Een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail of per brief) is hiervoor voldoende. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking.

Verder shoppen